Siste nummersiste.jpg Kjære leser!

Fenomenet spiseforstyrrelser er komplekst, samtidig som ut- trykket kan være forvirrende konkret. I denne utgaven innleder Finn Skårderud med en artikkel om Hilde Bruchs forståelse av spiseforstyrrelser og egne alvorstanker rundt tera- pien som tilbys pasienter med spiseforstyrrelser i dag.

En spiseforstyrrelse kan gå fra å være håndterbar til å bli svært farlig. Spiseforstyrrelser kan – i tillegg til de psykiske påkjen- ningene – etterlate seg fysiske svek- kelser, og i verste fall ta liv. Kristine Getz forklarer i intervjuet hvordan hun hadde det da hun var på det dårligste, og hvordan hun har det nå som hun både må leve med senskader og skape seg et friskere liv.

At mennesker som strever med spise- forstyrrelser er ambivalente til å gjøre det som skal til for at en bedrings- prosess skal komme i gang og opprettholdes, eller avslutter behand- ling lenge før målet er nådd, kan opp- leves frustrerende for dem som prøver å hjelpe. Å eksternalisere symptomene som noe utenfor pasienten selv, kan kanskje være en hjelp, men også en mulig fallgruve. Dette diskuterer Kjetil Rønningen i sin artikkel.

Et mål med denne utgaven har vært å presentere ulike typer behandling som finnes og ytes i dag. Vi har vært held- ige og fått med artikler som beskriver behandlingspraksis i både Levanger og Bodø, som representerer Helse Midt- Norge og Helse Nords spesialenheter for spiseforstyrrelser, samt en artikkel som belyser hvordan en flerfamilie- terapi kan være nyttig i behandlingen av barn med anoreksi.

Kvinner som er overvektige kan også ha en spiseforstyrrelse. Dette synes å være en problemstilling som i liten grad er belyst. Hvis kvinner etter en såkalt “slankeoperasjon” regulerer følelser med alkohol i stedet for mat, er kanskje ikke problemet løst selv om kroppen blir tynnere, noe Karen Synne Groven problematiserer i sin artikkel om fedmekirurgi.

Mange blir helt friske. Prosessen kan være krevende, og ikke minst trenger mange god hjelp. Musikkterapi kan bidra med å finne frem til et eget uttrykk, egen utvikling og gi en form på problemene gjennom musikalske møter. Gro Trondalen beskriver terapi- formen i sin artikkel.

Sist, men ikke minst, er vi glade for å presentere et intervju med IKS, Interessegruppa for kvinner med spise- forstyrrelser.

God lesning!
Redaktøren